Англи хэлжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч

“Си чаннель” телевиз

Телевизийн үйл ажиллагааны гол чиглэл нь Монгол улсын Ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчид болон англи хэл сурахыг хүссэн хүүхэд залуучууд, хүн бүхэнд зориулсан видео хичээлийг танин мэдэхүйн сонирхолтой хэлбэрээр бэлтгэн хүргэхэд оршино.

6000 гаруй сурагч

Англи хэлний 85 курс хичээл

30 цуврал нэвтрүүлэг

Англи хэлний хичээлүүд

Say It Right! +
22 episode | 3:45:09

Speak Up
57 episode | 1:43:06

English 911_1 season
57 episode | 1:43:06

English 911_2 season
151 episode | 12:34:07

City Grammar
50 episode | 7:29:46

Grammar Wise_1st season
20 episode | 4:58:32

Grammar Wise_2st season
31 episode | 10:40:27

Step by Step_1 season
44 episode | 1:39:34

Step by Step_2 season
45 episode | 2:50:22

Spot on the Map
41 episode | 5:41:46

Labour of Love
11 episode | 2:23:02

Perfect English
42 episode | 4:14:00

English Up
30 episode | 4:59:47

What did they say
47 episode | 3:55:00

Basic Lexis
70 episode | 8:10:00

Here and There
54 episode | 6:18:00

The Language of Business
30 episode | 6:30:00

Business words
26 episode | 1:27:13

Keep fit
24 episode | 3:59:40

3 Ways 2
28 episode | 7:00:02

English is the Key
16 episode | 2:14:42

Gadget X
15 episode | 4:07:27

Rhyme Time
15 episode | 0:30:15

Figures of Speech
10 episode | 2:20:00

English in Focus
6 episode | 0:54:00

Art Land
70 episode | 7:08:22

Word Party
40 episode | 1:36:40

Crafty Hands_1 season
22 episode | 4:07:33

Crafty Hands_2 season
34 episode | 6:08:23

My Little World
22 episode | 0:53:33

Kids in Action
44 episode | 2:09:33

Yummu for Mummy
30 episode | 5:38:11

A School Day in the UK
8 episode | 1:36:00

Words to Grow
30 episode | 1:14:00

Okey-Dokey
14 episode | 2:20:00

Magic Science
8 episode | 2:00:00

6000
Сурагч
2500
Төгсөгч
150
Багш
940
Нийт хичээлүүд